2017-01-24Happy New Year!

Happy New Year to everyone and I hope you everyone has a great year!
After March of this year will be the end of our 23rd term, and from April we will start the 24th term and it looks to be a year that we’ve never had before!
First of all, our affiliate company’s support can now play its original role as a receiver of employees who retire from us. Last year, Mr. Ono, who worked at our company for such a long time, was the first to reach retirement age. At our safety convention last year, Mr. Ono received a Letter of Appreciation for his many years of service to the company. Since Ono san joined our company, our company will be able to fulfill its primary role now. We feel a responsibility for retired employees having bountiful retirement
Secondly, our overseas business is a first for us. Our project in the Philippines will be cremation based using our crematoriums. We are planning to start building up the physical headquarters, receive support from people in financial institutions and related fields, and steadily prepare for the establishment of overseas affiliates and employment of local staff. We are making every effort for our business to come to fruition.
This year will be a change for us based on these two points, however, we will strive to move forward as one unified company. Thank you again for your efforts and looking forward to a great new year.
Manibagong Bagong Taon sa inyong lahat! Nawa ang lahat at magkaroon ng makabuluhang taon ngayong 2017.
Ang pagtatapos ng Marso ngayong taon ay sya ring pagtatapos ng ika-23 na termino ng kumpanya. Simula Abril ay ang pagsisimula ng ika-24 nating termino at tinatayang isa ito sa pinakamagandang taon mula simula.
Una sa lahat, ang suporta mula sa kaanib na kumpanya ay maaari nang gampanan ang orihinal nitong papel bilang tagatanggap ng mga empleyadong magreretiro mula sa ating kumpanya. Noong nakaraan taon, si Mr. Ono, na nagtrabaho sa ating kumpanya ng matagal ay nanguna nang umabot sa edad ng pagreretiro. Ginawaran si Mr. Ono ng sulat ng pagkalugod para sa matagal niyang panunungkulan sa kumpanya noong kumbensyon ng pangkaligtasan na ginanap noong nakaraang taon. Mula nang nagumpisa si Mr. Ono, natulungan nito ang kumpanya na makamit ang kasalukuyan nitong papel sa industriya. Dahil dito, ramdam naming ang responsibilidad ng kumpanya na pagkalooban ng masaganang pagreretiro ang mga retiradong nitong empleyado.
Ikalawa, ang pagnenegosyo sa ibang bansa ay bago sa atin. Ang proyekto sa Pilipinas ay ang pagsunog ng bangkay sa pamamagitan ng ating kremahan. Binabalak nating magtayo ng pisikal na himpilan, tumanggap ng suporta mula sa mga institusyong pangpinansyal at malalapit na larangan, at unti-unting paghandaan ang pagtatayo ng mga negosyo sa ibang bansa habang nagtatalaga ng mga lokal na kawani. Ginagawa namin ang lahat upang magtagumpay ang ating negosyo.
Ngayong taon ay magkakaroon ng pgbabago base sa dalawang puntong nabanggit gayunman sisikapin namin na sumulong bilang pinag-isang kumpanya. Salamat muli sa inyong malugod na pagtangkilik at asahan ang isang magandang bagong taon para sa atin.