Animal Pansimula sa Pugong Pansunog sa mga Hayop

Pansimula sa Pugong Pansunog sa mga Hayop

Ang aming kumpanya ay nagtitinda ng pugong pansunog sa mga hayop, bagong proyekto sa pagtatayo, pagkukumpuni, at materyales pang refractory.
Gusto namin ang makapagbigay sa aming mga kustomer ng tunay na pananaw sa aming mga pugon upang kanilang kauna-unahang maranasan ang kagagawang tipi ng aming pugon. Gayunman, kung hindi nila personal na matatanaw, meron kaming ginawa na pahina na nagbibigay ng mga bidyo para mamasdan ng mabuti ng aming mga kustomer ang aming pugong sunugan ng mga hayop.
sa lahat ng paraan, puede kayong tumingin

konsultasyon

Ang aming trabaho ay hindi limitado sa bagong pagtatayo, ngunit kami ay nagbibigay ng pagkukumpuni at libreng pagtingin sa mga pugon at iba pa upang maisisiguro ang kagagawang tipi.
para humiling ng inpormasyon o sumangguni, puede ninyo kaming tawagan o sulatan ang pormas sa baba.
contact form

  • ※Manipis na aklat ng Pugong Sunugan ng mga Hayop
  • ※Kung inyong nais, kami ay magpapadala ng DVD ng pansimulang bidyo ng Kinoshita Animal Cremation Furnace. Paki-tanda sa may pormas.